ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящите общи условия регламентират отношенията между “АДАМА ОМ” ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.adamaom.com. Сайтът и онлайн магазинът www.adamaom.com е собственост на „АДАМА ОМ” ЕООД.

  1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. "НИЕ", "НАС", "ТЪРГОВЕЦ", "АДМИНИСТРАТОР"  означава “АДАМА ОМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Рилска” № 37, пк 10, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200476108 / тел: 0897 847 603,
e-mail: 

1.2. “САЙТ” – означава уебсайта, находящ се на www.adamaom.com.

1.3. “ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин, находящ се на www.adamaom.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки и услуги през Интернет.

1.4. “ПОТРЕБИТЕЛ”, “КЛИЕНТ” – означава лице, което е заредило в Интернет страницата www.adamaom.com.

1.5. “ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

1.6. “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

1.7. “ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.

1.8. “ПОРЪЧКА” означава избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента.

1.9 “КУРИЕР” означава “Еконт Експрес” ООД.

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите, клиентите посредством Интернет магазин www.adamaom.com. Тези условия обвързват всички потребители. Използването на настоящия електронен магазин чрез зареждане, разглеждане, поръчка означава, че Вие сте приел/а и се задължавате да спазвате Общите условия за неговата употреба.

2.2. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна.  Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена само една регистрация.

ВАЖНО! С извършването на регистрация, Вие декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да се регистрирате, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

2.3. Продуктите, които се намират на Интернет страницата www.adamaom.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

2.4. Изборът да се регистрирате или да пазарувате без регистрация можете да направите по време на самата поръчка. Можете да направите поръчка, когато изберете даден продукт и кликнете върху бутона "Купи". Действията за довършване на всяка поръчка имат правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА.

2.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя, клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът може да избере между възстановяване на сумата (отказ от поръчката) или чрез заместваща поръчка.

2.6. За избягване на каквито и да е съмнения, за място на сключване на всеки такъв договор ще се счита България.

  1. ДОСТАВКА

3.1. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска от повреждане / загубване на стоката. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката. Проверете съдържанието на пратката пред куриера. Задали сме Ви това право, с цел сигурност в пазаруването при нас, като разрешаваме да прегледате пратката в присъствието на куриера. Ако при самото получаване на стоката тя е с нарушена (разпокъсана) опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. В случай, че се установи увреждане в съдържанието на пратката, се съставя констативен протокол , който се подписва от клиента и куриера. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа си върху документите за доставка Вие давате своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на щета в пратката, констатирана от вас на по-късен етап. Всякакви промени след това са за ваша сметка.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и / или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.3. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може в срок от 24 часа от получаването й да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. В този случай заплащането на куриерските разходи за връщането и замяната на стоката е за сметка на Търговеца.

  1. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ не предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такава не му е предоставена предварително от производителя.

  1. ЦЕНИ

Всички цени в този сайт са цени на продуктите и не включват цена за доставка! Цените за доставка са посочени отделно в „Доставка”.

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, трябва да се има предвид, че пратки със стоково съдържание, изпращани за страни-членки на Европейския съюз не подлежат на митнически контрол;

Пратки със стоково съдържание, изпращани за страни, които не са членки на Европейския съюз подлежат на митнически контрол.

Пратките, съдържащи стоки, за които е необходимо заплащане на митнически такси се доставят на получателя в митницата.

Полагаемите митнически сборове за страни извън Европейския съюз се заплащат от клиента.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя цените, наличностите или друга информация в този сайт без предварително известие.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА.

6.1. Потребителят / клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.adamaom.com.

6.2. Потребителят / клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.3. Потребителят / клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.adamaom.com.

6.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.adamaom.com услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или

телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.adamaom.com в нарушение на закона, настоящите oбщи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

6.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, всички митнически сборове (ако има такива) и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

  1. РЕКЛАМАЦИИ

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, цвят, цена или с обявената търговска марка. Извън тях клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Рекламацията се предявява до седем работни дни след закупуването на стоката.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за връщане на продукта и възстановяване на заплатената от потребителя сума.

В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ изплаща сумата (невключваща транспорта) не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, чрез пощенски запис или банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

Връщането, подмяната на продукта или възстановяването на заплатената от потребителя сума става само ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и изправно състояние, неизползвани, с оставени на местата им етикети.

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА.

8.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

8.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.adamaom.com.

8.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя / клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.adamaom.com.

8.4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

8.5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

8.6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители / клиенти, независимо дали са регистрирани.

8.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес . ТЪРГОВЕЦЪТ може да събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

8.9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва Бисквитки или Cookies („бисквитки“). Бисквитки са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

8.10. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин www.adamaom.com. Те остават собственост на „АДАМА ОМ” ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

8.11. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, тъй като тя е предоставена от основните производители.

8.12. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Снимките илюстрират вида на предлаганата стока и не следва да се считат обвързващи относно характеристиките й. За всякакви други въпроси можете да се свържете с нас и ние ще се радваме да ви отговорим. Ангажираме се да отговаряме на запитвания, изпратени на нашия e-mail 

9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители / клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя / клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

9.2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, и информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

9.3. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия потребителя / клиента дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦЪТ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на ТЪРГОВЕЦЪТ, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ТЪРГОВЕЦЪТ, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от ТЪРГОВЕЦЪТ потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ТЪРГОВЕЦЪТ за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

9.4 Защита на личните данни. Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

9.5 Цялост и задържане на личните данни.Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

9.6 Права на субекта на лични данни. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл до e-mail: . С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  1. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни периодично от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

  1. РАЗРЕШАВЕНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.